• GDPR, Cookies och Privacy Policy

Cookies

Cupola använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. Cupola använder cookies för att anpassa informationen på vår hemsida så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser. Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter lagras via en cookie.

Om du inte vill acceptera cookies från Cupolas webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Google Analytics
När du besöker Cupolas webbplats samlar vi loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av Google Analytics. Vi samlar in dessa uppgifter i syfte om att ta reda på antal användare som besöker vår webbplats.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar raderas efter 26 månader i Google Analytics.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

Vem ansvarar för kundernas personuppgifter?
Cupola är personuppgiftsansvariga för hantering av våra kunders personuppgifter – hur de lagras, hur länge de lagras, vad de används till och hur de är skyddade från dataintrång. Tar vi inte detta ansvar kan företaget behöva betala vite.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift som kan identifiera en fysisk, nu levande person.

Vad är ett personregister?
Alla register där minst två uppgifter om en person finns med klassas som ett personregister, oavsett om det är ett papper i en pärm, en excelfil eller i ett mejl. Register som bara innehåller en personuppgift, men som kombineras med andra register med ytterligare uppgifter om samma person, klassas också som ett personregister.
Utökade rättigheter för dem vars personuppgifter vi behandlar
GDPR är framtagen för att stärka individens personliga integritet. Det som skiljer GDPR från PuL, i stora drag, är att individen ska ha bättre inblick i hur dennes uppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Rätt till information
Kunden har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den lagliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.
Information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när kunden annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till kunden – till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till korrigering
Det är Cupolas ansvar som personuppgiftsansvarig att personuppgifter är korrekta. Om så inte är fallet har kunden rätt att få sina uppgifter rättade. Kunden har rätt att kontakta Cupola för att få sina uppgifter rättade. Kunden har också rätt att få veta till vem felaktiga uppgifter kan ha lämnats ut.

Rätt att bli glömd
På kundens begäran har denne rätt att få samtliga personuppgifter raderade helt eller delvis. Vi som personuppgiftsansvariga är då skyldiga att tillmötesgå detta och informera andra som behandlat dennes uppgifter att göra detsamma.
Om det finns en annan lagstiftning som kräver att uppgifter sparas, kan dessa uppgifter inte bli glömda. Det kan förekomma en intresseavvägning då organisationen ändå kan spara uppgifter utan personens samtycke. Till exempel om någon är utesluten, vill bli glömd, men organisationen behöver ha uppgifter för att personen inte ska kunna återkomma som kund igen.
Vill kunden bli helt glömd är det inte längre möjligt att köpa produkter av Cupola, då vi inte kan administrera kunduppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Kunden har rätt att få sina uppgifter flyttade, t ex till ett annat företag. Detta gäller bara de uppgifter som kunden själv har lämnat och som omfattas av det avtal eller samtycke som vi och kunden har kommit överens om. Uppgifterna ska då göras tillgängliga i en fil i digitalt format som kan läsas av vanliga system, till exempel xml.
Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats
Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dennes personuppgifter. Detta gäller både digitala och analoga register. Informationen ska tillhandahållas i en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk.

Rätt att göra invändningar
Kunden har rätt att invända mot hur vi har behandlat dennes personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är vi då skyldiga att kunna påvisa att vi behandlat personuppgifter enligt det avtal eller samtycke som vi kommit överens om. Om kunden invänder mot användning vid direktmarknadsföring får Cupola inte använda kundens uppgifter i detta syfte.

Rätt att lämna klagomål
En kund som anser att vi brustit i vår behandling av personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Detta är vi skyldiga att informera våra kunder om. Om klagomålet ”vinner laga kraft” kan Datainspektionen besluta att Cupola ska betala ut skadestånd.
Läs noga igenom mer information om personers rättigheter på datainspektionens hemsida.

Har du frågor om GDPR, kontakta: Christoffer Edgren, christoffer.edgren@cupola.se

Villkor
Dina kunduppgifter är grunden för att vi ska kunna vara din leverantör. Vi lagrar dina personuppgifter för att du ska kunna vara kund hos oss.

Protokoll & arkivering
Beslut ska protokollföras och korrespondens ska arkiveras inom Cupola.