• Nödljus

    Vi hjälper dig att säkerställa funktion av ditt nödljus i händelse av strömbortfall!

    Kontakta oss

Nödljus

Det finns en hel uppsjö av olika nödljus- och hänvisningsarmaturer på marknaden. Våra servicetekniker har många års erfarenhet och rätt utbildning för att hjälpa dig att säkerställa funktionen oavsett typ av nödljus- eller hänvisningsarmatur. Vi tillhandahåller dessutom alla olika typer av batterier ser därmed till att ni kan utrymma säkert i händelse av strömbortfall.

När såg ni över funktionen i era nödljus senast? Kontakta oss så hjälper vi er!

LÄS MER

Kravet på utrymnings-/nödbelysning är till för att vi säkert ska kunna utrymma en lokal under normala förhållanden och vid strömavbrott. Därför är det även här viktigt att kontrollera sina armaturer för att säkerställa att de fungerar som de ska. Vi rekommenderar att användaren har tillsyn på sina armaturer ca en gång varje månad samt att en servicetekniker gör en årlig kontroll där armaturen får lysa i minst en timme på batterikraft.

Vi tillhandahåller armaturer med självtestsystem och dessa funktionstestar sig själva efter ett löpande schema och vid eventuella fel indikerar armaturerna detta på olika sätt genom ljud eller ljus.

Vid den årliga servicen byter vi lysröret samt eventuellt även batteriet. Man uppskattar att ett lysrörs livslängd är ca 1 år och batteriet ca 4-5 år och därför bör batteriet bytas ut med det intervallet från det att armaturen togs i bruk.

Kontakta oss för mer information eller boka in ett servicebesök direkt!

LÄS MINDRE

Användningsområden

Vi säkerställer

Vi säkerställer med vår service att ditt nödljus fungerar vid strömbortfall!

Hur ofta behöver man byta batteri i ett nödljus?

Man uppskattar att ett lysrörs livslängd är ca 1 år och batteriet ca 4-5 år.

Val av nödbelysningsarmaturer

Nödbelysningens syfte
Nödbelysning är en fråga om säkerhet. Syftet med nödbelysning är att man ska kunna utrymma och/eller lämna en lokal/byggnad vid strömavbrott eller annan fara som t ex gasutsläpp, bombhot, terrorhot, rasrisk, rök eller brand.

Direktstartande nödbelysningsarmaturer
En nödbelysningsarmatur ska vara direktstartande, den får ej vara beroende av en glimtändare.

Upptändningstid
En nödbelysningsarmatur ska nå 50 % av sin fulla ljusstyrka inom 5 sekunder och full erforderlig ljusstyrka inom 60 sekunder. För farliga arbetsplatser gäller att en nödbelysningsarmatur ska ge krävd belysningstyrka permanent eller senast inom 0,5 sekunder.

Piktogram
Sedan många år tillbaka är det bara piktogram (springande gubbe, pil, dörr) som godkänt, oavsett om nödutgången också används som vanlig utgång eller ej. För att underlätta för funktionshindrade att välja rätt utrymningsväg ska piktogrammen kompletteras med symbolen rullstol eller rullstol via säker hiss om urymningsvägen är anpassad för rullstolsbundna.

Lokaler där det ska anordnas nödbelysning

Lista över i vilka lokaler/byggnader nödbelysning kan krävas. Naturligtvis kan det finnas fler definitioner på lokaler som inte finns nämnda nedan men som ändå omfattas av kraven för nödbelysning. Likaså kan en byggnad innehålla flera av nedanstående lokaler, exempelvis kan ett varuhus också innehålla lokaler som saknar dagsljusinsläpp.

– Samtliga byggnader (oavsett verksamhet) med fler än åtta våningsplan
– Lokal som saknar dagsljusinsläpp eller svårorienterad lokal
– Offentliga lokaler > 60 m2 för max 150 personer
– Samlingslokaler
– Vårdanläggningar
– Hotell
– Arbetslokaler som är svårorienterade eller arbetslokaler som saknar dagsljusinsläpp eller arbetslokaler där personer förväntas ha dålig lokalkännedom
– Arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i samband med fel på den ordinarie belysningen
– Hissar
– Drift- och skötselutrymmen
– Kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier
– Kylda livsmedelslokaler
– Oorganisk ytbehandling
– Väg- och tågtunnlar

Fler produkter

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss