• TILLGÄNGLIGHET EN SJÄLVKLARHET

    Enkelt avhjälpta hinder -Tillgänglighet och frångänglighet.

    Kontakta oss

Tillgänglighet en självklarhet

Människor är en mycket heterogen grupp. Vi har alla ett behov av att miljön ska vara utformad så att vi kan röra oss så fritt och självständigt som möjligt och kunna vistas och använda miljön till det den är avsedd för.

PBL 17 kap 21 a §: ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelande med stöd av denna lag”

I Sverige är det drygt en miljon människor som har en funktionsnedsättning och det får inte vara ett hinder! Därför har vi på Cupola ett brett standardsortiment med produkter som är avsedda för att riva dessa hinder. Vi arbetar även aktivt med att inventera och se över ert behov för att förbättra tillgängligheten hos er. Att göra något tillgängligt innebär framkomlighet, användbarhet, trygghet och säkerhet.

Cupola arbetar och följer olika lagar, föreskrifter och allmänna råd som Plan- och bygglagen, Boverket ”HIN 2” och Handisam ”Riv Hinder” för att säkerställa att lokalen och den allmänna platsen lever upp till de ställda krav som finns.

Användningsområde

Rättigheter

Allas rätt att delta på samma villkor oavsett funktionshinder.

Smarta lösnignar

Enkla lösningar och åtgärder i er fastighet eller verksamhet.

Inventering

För att veta vad som krävs och därefter göra rätt åtgärder så bör tillgängligheten inventeras. Boverket har tagit fram en inventeringsmall och Fastighetsägarna en checklista som vi följer när vi inventerar. Resultatet av inventeringen dokumenteras tillsammans med ett tydligt ritningsunderlag med tillhörande positionslista och fotografier.
I dokumentationen finns förslag till förbättringsåtgärder samt offert för de delar vi kan hjälpa er med. Hos oss är det validerade tillgänglighetskonsulter som utför inventeringen!
Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss