• VAD INNEBÄR SBA?

    Vi berättar hur du bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.

    Logga in

Vi förenklar ditt systematiska brandskyddsarbete!

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, innebär i korthet att man på ett organiserat och systematiskt sätt utbildar och övar personal samt dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en fastighet eller verksamhet. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) är det ett krav att den som äger fastigheten och driver verksamheten ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Oavsett om du arbetar på kontor, butik, skola, fabrik eller ansvarar för en bostadsrättsförening är brandövningar en viktig del i att öka brandsäkerheten i byggnaden. Brandlarm, handbrandsläckare och utrymningsskyltar hjälper alla till att förebygga och minska skadorna om en brand skulle uppstå. Det tekniska brandskyddet är viktigt, men likaså de praktiska övningarna och rutinerna. Vem står som ansvarig för brandsäkerheten? Hur ska lokalerna utrymmas? Vem ser till att brandskyddet uppfyller kraven?

LÄS MER

Det är viktigt att SBA och brandskydd blir en del av den löpande verksamheten. Cupola hjälper er därför med att ta fram lösningar för att sätta upp rutiner, skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler samt vilken typ av brandskyddsutrustning ni behöver. Dessutom kan ni få hjälp med brandskyddsdokumentation vilket är ett krav vid nybygge eller ändring av byggnad. I den beskrivs bland annat vilken säkerhetsutrustning som ska finnas tillgänglig och hur byggnaden ska vara utformad för att minska risken för brand och brandspridning.

Cupola erbjuder det smidiga och användarvänliga webbaserade ledningssystemet Cupola WEB SBA. Där kan du som brandskyddsansvarig få hjälp att genomföra egenkontroller via mobil, surfplatta eller dator. Genom er egen webbportal får ni en kvalitétssäkring av ert systematiska brandskyddsarbete samt en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder.

LÄS MINDRE

SBA brandskydd – för en säkrare verksamhet

Med Cupolas hjälp i SBA för ett säkrare brandskydd kommer det vara enklare att upprätthålla kvalitativa rutiner som alla kan följa och tillsammans genomför vi övningar för att ni ska vara beredda om en brand skulle uppstå. Vi anpassar oss efter just er verksamhet, men tar självklart endast fram lösningar som uppfyller de lagkrav som ställs. Som hjälp för uppföljning dokumenterar vi även de procedurer som ska genomföras och vad som behöver förbättras.

Ett säkrare brandskydd med Cupola webb-SBA

Cupola erbjuder det smidiga och användarvänliga webbaserade ledningssystemet Cupola webb-SBA. Där kan du som brandskyddsansvarig få hjälp att genomföra egenkontroller via mobil, surfplatta eller dator. Genom er egen webbportal får ni en kvalitétssäkring av ert systematiska brandskyddsarbete samt en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder. På så sätt blir det ännu lättare att kontrollera att de lösningar som tagits fram fungerar som de ska, samt att allt från rökluckor till brandsläckare fungerar som de ska.

Nedan följer några av de punkter som tas upp vid den egenkontroll som ska genomföras av den brandskyddsansvarige:

Fungerar brandskyddsutrustningen, såsom pulver-, kolsyre- eller skumsläckare, som den ska eller behöver den bytas ut?
Har fastighetens eller verksamhetens utrymningsvägar fri passage? De ska vara fria från möbler, skräp och annat som kan förhindra utrymning eller skapa onödig brandbelastning.
Är brandceller kontrollerade och intakta?
Är samtliga i byggnaden väl informerade om hur de ska agera i händelse av brand?
Fungerar fastighetens utrymningsbelysning som den ska?

Detta är självklart bara några av de moment som kan finnas med i vårt digitala egenkontrollschema – självklart skräddarsydd efter era förutsättningar och verksamhet. Kontakta oss för mer information!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss