• Val av släckare

  Rekommenderat antal släckare och placering

  Kontakta oss

Rekommenderat antal släckare och placering

Handbrandsläckare är ett förstahandsbrandskydd och dess effektivitet är beroende av att insatsen utförs i ett tidigt skede av brandtillbudet. Det är därför viktigt att släckare finns lätt tillgängligt, att brukaren lätt kan finna släckare och att han har kännedom om hur den skall användas. Följande punkter kan tjäna som riktlinjer vid beslut om antal släckare och lämplig placering. Reglerna gäller i första hand för arbetslokaler och allmänna utrymmen, men kan i viss mån tillämpas även för privata bostäder.

Användningsområde

Avstånd

Hur långt ska det vara mellan varje släckare?
Gångavstånd mellan brandsläckare skall inte överstiga 25 meter.

Typ av släckare

Vilken typ av släckare behöver du in din miljö?

I vissa sammanhang kan det vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor. Ett kortare avstånd till släckaren och en kortare insatstid samt lägre vikt kan vara väsentliga faktorer att ta hänsyn till.

 • Minst en släckare bör placeras på respektive våningsplan.
 • Normalt skall släckare placeras nära utgångsdörren.
 • Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken.
 • Släckaren skall placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med varselskylt. I bostad är varselskylt normalt inte nödvändig.
 • Släckare skall placeras på utvald plats och normalt hängas på vägg med vägghängare. På andra platser kan släckaren monteras med speciella fordons- eller fartygsstativ.
 • Från varje plats i en arbetslokal skall en brandsläckare eller en varselmarkering för brandsläckare vara synlig.
 • Släckaren skall hängas på en höjd som gör att den snabbt och lätt kan användas. Normalt skall handtagets höjd över golv vara max 1,5 meter och behållarens nedersta del skall placeras minst 1 dm över golv.
 • Hänvisningsskylt skall placeras på en höjd som gör den synlig över möbler, dörrar och andra hinder.
 • Normalt skall den placeras 2 – 2,5 meter över golv. Storleken skall anpassas till läsavståndet.
 • Där risk finns att släckare utsätts för skadegörelse kan släckaren skyddas genom att placeras i skyddsskåp.

Principer för val av brandsläckare – typ och storlek

En vätskesläckare som används mot elbrand skall vara provad för att fastställa att strålen inte leder ström till användaren. Är den provad och uppfyller kraven kan släckaren användas mot strömförande utrustning upp till 1000 volt. Vätskesläckare som inte uppfyller dessa krav är försedd med en varningstext på etiketten.

Större brandsläckare ger ett effektivare skydd

Rekommendationerna anger endast minimikrav. En större släckare med mer släckmedel har en högre effekt och ger ett bättre skydd. En större släckare har högre påföringshastighet av släckmedel, något som är en viktig faktor för att släckningen skall lyckas. Det är därför oftast bättre att ha en 12 kg släckare än två 6 kg.

Vikten påverkar insatstid och användbarhet

I vissa miljöer där barn, äldre eller handikappade personer kan förväntas använda släckaren skall brandsläckarens vikt beaktas. Val av mindre släckare kan kompenseras genom att placera släckarna tätare så att gångavstånd och insatstid minskas. Med insatstid menas tiden från det att brand upptäcks till dess att släckning påbörjas. Kan släckning påbörjas snabbt hinner branden inte utvecklas och en mindre släckare kan räcka för att släcka. Brandsläckarens storlek och effektivitet måste dock alltid avpassas till brandrisken och den befarade brandens omfattning.

Risker vid brand i elektrisk
utrustning

Vid brand i elektrisk utrustning, så kallad elbrand, finns en personskaderisk om släckmedlet leder ström. I första hand skall därför koldioxid eller pulver användas. Ytterligare en aspekt att beakta är att skum eller vatten kan orsaka överslag och skada den elektriska utrustningen som skall släckas.

Pulver- eller skumsläckare istället för vatten

Vattensläckare är väsentligt sämre än pulver- eller skumsläckare, som har både högre släckeffekt och släcker fler brandtyper. Vattensläckaren kan väljas i undantagsfall t.ex på museer eller liknande där skumtillsatsen i vattnet kan skada känslig materiel och utrustning.

Koldioxid är det enda rena släckmedlet.

Koldioxid förgasas och avdunstar efter släckning utan att lämna några rester. För känsliga maskiner och elektrisk utrustning kan därför Koldioxid vara det mest lämpliga släckmedlet.

Koldioxid är olämpligt utomhus

Koldioxid är en gas som lätt blåser bort utomhus. Släckaren har också relativt kort kastlängd. Strålens räckvidd är 1-3 meter. Den lämpar sig därför bäst för användning inomhus.

Koldioxid är det enda rena släckmedlet

Koldioxid förgasas och avdunstar efter släckning utan att lämna några rester. För känsliga maskiner och elektrisk utrustning kan därför Koldioxid vara det mest lämpliga släckmedlet.

Frysrisk vid placering utomhus

Skum- och vattensläckare tål normalt inte att förvaras i minusgrader och lämpar sig därför inte för placering utomhus om släckarna inte har fyllts med speciella frostskyddade släckmedel. Utomhus bör normalt pulversläckare användas.

Utbildning och övning är lika viktigt som valet av rätt släckare

En lämplig utbildning med regelbundna repetitioner är viktiga förutsättningar för att släckinsatsen skall vara effektiv. För anställda bör arbetsgivaren anordna brandskyddsutbildning med möjlighet till praktisk övning i brandsläckning. För privatpersoner skall alla i familjen känna till var släckaren finns, hur man använder den och hur man beter sig vid brand. Lämpligt kan vara att i samband med omladdning prova släckaren. Man kan också i en båtklubb, villaägarförening eller liknande arrangera utbildning med en släckövning.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss